Opening Tax-on-web 2022

De FOD Financiën hield recent zijn traditionele persconferentie over de opening van Tax-on-Web voor de aangiftes in de personenbelastingen AJ2022 – Inkomsten 2021.

Hieronder de meest essentiële informatie voor u:

 • Deadline papieren aangifte: 30/06/2022
 • Deadline TOW Burger/Vereenvoudigde aangifte: 15/07/2022
 • Deadline TOW mandataris: 30/09/2022

Afschaffing attest 6% btw bij renovatiewerken aan een woning 🏚

Als aannemer bent u onderworpen aan een attesteringsplicht bij renovatiewerken aan een verlaagd btw-tarief van 6%.
Sinds 1 januari 2022 kan dit attest vervangen worden door een standaardverklaring op de factuur die u opmaakt aan de klant.

Vanaf 1 juli 2022 wordt het gebruik van het attest definitief afgeschaft.

Te vermelden op de factuur

De standaardverklaring die u moet vermelden op de factuur is:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Uw klant heeft dan één maand de tijd om te reageren. Indien hij dit niet doet ligt de verantwoordelijkheid voor de toepassing van het verlaagd btw- tarief voor de ouderdom van de woning en de hoedanigheid (privé bewoning of niet) volledig bij de klant.

Bron: Bouwunie

BTW | Eénloketsysteem OSS aangifte vanaf 1 juli 2021

Door de hervorming van de toepasselijke btw-regels op verkopen op afstand en op de B2C diensten die worden verricht in andere lidstaten van de EU, wordt het MOSS systeem uitgebreid en omgevormd naar een éénloketsysteem (OSS genoemd). Die Europese hervorming zal in alle lidstaten van de EU op gelijkvormige wijze gelden vanaf 1 juli 2021.

Er wordt een nieuwe algemene drempel ingevoerd van 10.000 €, waarboven de belastingheffing van de intracommunautaire afstandsverkopen van goederen en van de TBE (telecommunicatie, braodcasting en elektronische diensten) diensten aan particulieren gebeurt in de lidstaat van verbruik.

VOORBEELD

U bent gevestigd in België en u levert uw producten aan particulieren gevestigd in België, Duitsland en Nederland.

Door een levering aan een particulier in Nederland, hebt u de drempel van 10.000 euro overschreden voor uw intracommunautaire afstandsverkopen van goederen.

Voor die verkoop en de toekomstige verkopen, moet u de btw aangeven en betalen in de lidstaat van aankomst van de goederen (Duitsland en Nederland). U kunt zich registreren in de Unieregeling van OSS. U zult dan vrijgesteld zijn om u voor de btw te laten identificeren in Duitsland en in Nederland. U doet aangifte en betaalt de btw voor uw afstandsverkopen aan Duitsland en Nederland via de aangifte OSS – Unieregeling.

Uw binnenlandse verkopen in België zullen worden opgenomen in uw gebruikelijke Belgische periodieke aangifte.

Vanaf 1 april 2021, kunt u zich registreren in de Unieregeling van OSS, via Intervat. Die voorafgaande registratie is verplicht om het éénloketsysteem te kunnen gebruiken vanaf 1 juli 2021.

U dient elk kwartaal een aangifte OSS – Unieregeling in, waarin u voor elk van de betrokken lidstaten de verschuldigde btw opneemt voor de afstandsverkopen die u heeft verricht.

Er verandert niets voor de nationale leveringen die u verricht in België. U moet die steeds opnemen in uw periodieke aangifte. U kunt evenwel geen btw aftrekken via de aangifte OSS – Unieregling.

B2C diensten

Het éénloketsysteem zal ook toepasselijk zijn op andere dan TBE diensten in een B2C context. De volgende diensten kunnen genieten van de Unieregeling:

 • De diensten die al vanaf 1 januari 2015 konden genieten van de vereenvoudigingsregeling van het mini-één-loket (MOSS – Unieregeling). Het gaat om de telecommunicatiediensten, de radio- en televisieomroepdiensten of de elektronische diensten die gelokaliseerd zijn op de plaats waar de afnemer van de dienst is gevestigd.
 • De diensten die gewoonlijk niet worden verleend op de plaats waar de hoofdzetel van uw onderneming zich bevindt, met andere woorden:
  • de diensten die verband houden met een onroerend goed, gelokaliseerd op de plaats waar dat onroerend goed zich bevindt, zoals werkzaamheden in onroerende goederen
  • de diensten voor personenvervoer, gelokaliseerd op de plaats waar het vervoer wordt uitgevoerd, in verhouding met de afgelegde afstanden
  • de diensten voor goederenvervoer, andere dan het intracommunautair vervoer van goederen, gelokaliseerd op de plaats waar het vervoer wordt uitgevoerd, in verhouding met de afgelegde afstanden
  • de diensten voor intracommunautair goederenvervoer, gelokaliseerd op de plaats van het vertrek van het vervoer
  • de diensten die verband houden met culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, amusements- of soortgelijke activiteiten, zoals beurzen en tentoonstellingen. Inclusief de diensten van de organisatoren van zulke activiteiten (recht van toegang) en de met die activiteiten samenhangende diensten, die worden gelokaliseerd op de plaats waar die activiteiten daadwerkelijk worden uitgevoerd
  • de met het vervoer samenhangende diensten, zoals het laden, het lossen, het behandelen en soortgelijke activiteiten, die worden gelokaliseerd op de plaats waar die diensten materieel worden geleverd
  • de expertises en werkzaamheden voor lichamelijke roerende goederen, die worden gelokaliseerd op de plaats waar die diensten materieel worden geleverd
  • de restaurant- en cateringdiensten (met uitzondering van die die materieel worden geleverd aan boord van een schip, vliegtuig of trein tijdens het in de Gemeenschap uitgevoerde gedeelte van een passagiersvervoer), die worden gelokaliseerd op de plaats waar die diensten materieel worden geleverd
  • de restaurant- en cateringdiensten, die materieel worden geleverd aan boord van een schip, vliegtuig of trein, tijdens het in de Gemeenschap uitgevoerde gedeelte van het vervoer, die worden gelokaliseerd op de plaats van vertrek van het passagiersvervoer
  • de verhuurdiensten op korte termijn van een vervoermiddel, die worden gelokaliseerd op de plaats waar het vervoermiddel daadwerkelijk aan de ontvanger wordt aangeboden
  • de verhuurdiensten, anders dan op korte termijn, van een vervoermiddel (uitgezonderd een pleziervaartuig ), die worden gelokaliseerd op de plaats waar de ontvanger is gevestigd of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft
  • de diensten verleend door een tussenpersoon die handelt in naam en voor rekening van een ander, die gelokaliseerd worden op de plaats waar de hoofdactiviteit wordt uitgevoerd.

De drempel van 10.000 € per jaar is niet van toepassing op de andere diensten (hierboven opgesomd). Als u bijvoorbeeld aan particuliere klanten tickets verkoopt voor voorstellingen in Frankrijk, Nederland en Duitsland, zal die dienst steeds worden gelokaliseerd op de plaats van de uitvoering. Ongeacht het jaarlijkse omzetcijfer dat u zult realiseren voor dat soort activiteiten.

EU btw tarieven

De Europese Commissie stelt ook de huidige toepasselijke btw-tarieven in de andere lidstaten ter beschikking via haar website VAT | Taxation and Customs Union (europa.eu)

bron: Practicali auteur Luc Heylens

Belangrijke mededeling: -UPDATE- CORONA MAATREGELEN COVID-19

adobestock_329115265

Belangrijke mededeling: -UPDATE- CORONA MAATREGELEN COVID-19

Ons kantoor herstart geleidelijk met het inplannen van afspraken onder strikte voorwaarden.

Voor uw en onze veiligheid werken wij voorlopig uitsluitend op afspraak en met inachtneming van enkele regels omtrent uw bezoek. CORONA MAATREGELEN COVID-19 Regels voor uw bezoek

Dit geldt ook voor het binnenbrengen van belastingaangiften!

Gelieve dus steeds voorafgaand contact te nemen en niet onaangekondigd ons te bezoeken.
Een afspraak maken kan telefonisch 03/828.18.42 of per email             inlichtingen@andries-saman.be

Desondanks blijft communicatie via telefoon/mail primair en gewaardeerd.

Flitscontroles Sociale inspectie in 2020

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) kondigt de volgende controles aan in 2020:

 • Schoonmaaksector: januari 2020;
 • Sector van de elektrotechniek en de bouwsector: maart 2020;
 • Sector van de taxi’s en de transportsector: mei 2020;
 • Horecasector: datum nog te bevestigen;
 • Land- en tuinbouwsector: juli 2020;
 • Carwashsector: september 2020;
 • Vleessector: november 2020.

Het informatieve en preventieve karakter van die controles belet de inspectiediensten niet om bij ernstige inbreuken in te grijpen en indien nodig sancties op te leggen.

Om de werkgevers te informeren over de wetgeving werden op website van de SIOD (link is external) checklists gepubliceerd.

Bron: rva.be

Het nieuwe vennootschapsrecht vanaf 01/05/2019

6 prangende vragen omtrent het nieuwe vennootschapsrecht.

1° Moet ik vanaf 1 mei 2019 ‘BV’ op mijn documenten zetten?

Nee, u moet niet meteen ‘BV’ in plaats van ‘BVBA’ zetten op uw brieven, facturen, websites, enz. Dat is pas nodig (en toegelaten) zodra u de statuten van uw BVBA heeft aangepast aan het nieuwe vennootschapsrecht. Op die manier kunt u vanaf 1 mei 2019 vrijwillig kiezen voor de nieuwe naam en bijbehorende regels.
Als u vanaf 1 januari 2020 uw statuten wijzigt om een andere reden – bv. doelsuitbreiding, naamswijziging – dan zal uw BVBA moeten omschakelen naar het nieuwe vennootschapsrecht, met de nieuwe naam ‘BV’. Doet uw vennootschap niets, dan gebeurt er op 1 januari 2024 een automatische omzetting. Maar u zult nog steeds uw statuten moeten aanpassen, zo niet riskeert u sancties.

2° Kan ik nu een vennootschap oprichten met € 1 kapitaal?

Wie na 1 mei 2019 een besloten vennootschap (BV) of coöperatieve vennootschap (CV) opricht, moet niet langer een minimumkapitaal van € 18.550 voorzien. In de plaats daarvan zijn de oprichters verplicht om een startkapitaal te voorzien dat toereikend is om de activiteiten van minstens de komende 2 jaar te dekken.
De oprichters moeten hun aanvangsvermogen toelichten in het financieel plan dat ze aan de notaris afgeven. Wanneer de vennootschap failliet gaat binnen de 3 jaar na oprichting en opgericht werd met een ondermaats startkapitaal, dan kan een rechter de oprichters aansprakelijk maken voor de vennootschapsschulden.
In de VOF en CommV blijft het startkapitaal vrij te bepalen. In deze vennootschappen hebben de schuldeisers de garantie dat de werkende vennoten met hun privévermogen aansprakelijk zijn voor de vennootschapsschulden. Wie een NV opricht tot slot, moet net zoals vroeger een minimumkapitaal van € 61.500 voorzien.

 

3° Mijn vennootschap bestaat al 5 jaar. Moet ik een nieuw financieel plan maken?

Neen, een financieel plan neerleggen moet enkel bij de oprichting van uw BV, CV of NV. Een reeds opgerichte vennootschap moet dus geen nieuw financieel plan indienen naar aanleiding van de hervorming. Maar het is natuurlijk wel aangeraden om uw financiële situatie goed op te volgen en zo nodig uw ondernemingsplannen bij te sturen.

 

4° Kan ik nu mijn verzekering bestuurdersaansprakelijkheid opzeggen?

Onder het nieuwe wetboek zal de bestuurdersaansprakelijkheid geplafonneerd worden tot 125.000 à 12 miljoen euro, naargelang van de omzet en het balanstotaal van de vennootschap. De wetgever wou het op die manier aantrekkelijker maken om een bestuursmandaat op te nemen. Maar vermoedelijk zal dit weinig of geen impact hebben op de verzekerbaarheid van het bestuurdersrisico. Er is namelijk een grote concurrentie tussen de verzekeraars, waardoor het voor een KMO nu al makkelijk is om een polis af te sluiten met zeer betaalbare premies. Bovendien geldt de hervorming enkel voor Belgische vennootschappen, en niet voor hun buitenlandse filialen. Wel is het denkbaar dat bedrijven zullen vragen om de verzekerde limieten te verlagen, met bijbehorende premiereductie.

5° Kan ik makkelijk geld uit mijn vennootschap halen?

In de nieuwe BV en CV kunnen de aandeelhouders beslissen om zichzelf een stuk van de winst uit te betalen. Maar zo’n uitkering mag het voortbestaan van de vennootschap niet bedreigen. Ter compensatie voor het verdwijnen van het minimumkapitaal heeft de wetgever daarom twee voorafgaande tests ingevoerd: de balanstest en de liquiditeitstest.
De balanstest komt er simpel gezegd op neer dat het eigen vermogen niet onder nul mag gaan. De liquiditeitstest houdt in dat de vennootschap nog in staat moet blijven om haar schulden te betalen voor minstens de komende twaalf maanden.

 

6° Moet ik sowieso mijn statuten aanpassen?

Sommige vennootschapsvormen – zoals de landbouwvennootschap en de CVOA – zullen verdwijnen. Andere vennootschappen – zoals de BV, CV en NV – zullen ingrijpend veranderen. Voor elk van deze vennootschapsvormen zal een statutenwijziging nodig zijn tijdens de overgangstermijn.
En voor elke vennootschap is het bovendien het ideale moment om te herbekijken of uw statuten alle mogelijke conflictsituaties duidelijk regelen. Is de overgang van aandelen bij overlijden of vertrek goed geregeld? Hoeveel vrijheid heeft een bestuurder? Welke rechten geven de aandelen en welke beslissingen kunnen de vennoten enkel nemen met een bijzondere meerderheid? Misschien is een aandeelhoudersovereenkomst aangewezen?

 

Bron Securex Geschreven door Frederik Dhont