Algemene voorwaarden facturatie

Algemene voorwaarden:

1. Algemene bepalingen

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgemaakt door de beroepsbeoefenaar;

Boekhoudkantoor Andries-Saman, met maatschappelijke zetel te Boomsesteenweg 225, 2610 Antwerpen (district Wilrijk) met ondernemingsnummer 0434.634.036.

1.2. Deze verkoopsvoorwaarden, gelden voor alle dienstprestaties geleverd door de beroepsbeoefenaar en zijn medewerkers.

1.3. Elke klant wordt onweerlegbaar geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren.

2. Klachten – betwistingen

2.1. Alle betwistingen over de gevorderde bedragen moeten schriftelijk aan de beroepsbeoefenaar geprotesteerd worden binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de ereloonnota. Na die termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

3. Betaling

3.1. De betalingstermijn voor de facturen / erelonen is onmiddellijk, zonder betalingsuitstel. Ingaande op de factuurdatum.

facturen / erelonen met betrekking tot aangerekende kosten in functie van de neerlegging van de jaarrekening moeten eveneens onmiddellijk en zonder uitstel worden voldaan. De neerleggingstermijn en/of een afwijkend boekjaar van de betrokken vennootschap heeft geen invloed op de factuurdatum. Jaarrekeningen kunnen/zullen pas worden neergelegd op voorwaarde dat het betrokken boekjaar definitief werd afgesloten, afgewerkt, goedgekeurd door de algemene vergadering en de betaling van de factuur voor de kosten en erelonen werd voldaan.

3.2. Alle vervallen en niet betaalde sommen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest op van 8,5%, te rekenen vanaf de vervaldag.

Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 125,00 EUR.

Deze forfaitaire vergoeding kan, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, desgevallend verhoogd worden met de vergoeding van de opgelopen invorderingskosten, met inbegrip van de op basis van het Gerechtelijk wetboek bepaalde rechtsplegingvergoeding.

4. Bevoegde rechtbank

4.1. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen bevoegd.

Enkel het Belgische recht is van toepassing.